پردیس فنی
دانشکده برق و کامپيوتر
دانشکده مهندسي شيمي ، نفت و گاز
دانشکده مهندسي عمران
دانشکده مهندسی صنایع
دانشكده مهندسي مكانيك
دانشكده مهندسي مواد و متالورژی