پردیس علوم
دانشکده رياضي ، آمار و علوم کامپيوتر
دانشکده شیمی
دانشکده فیزیک
دانشکده علوم پایه