پیوندهای مفید
دانشگاههاي کشور
نشريات علمي و پژوهشي کشور
صدا و سیما استان سمنان
دانشگاههای جهان
Africa university
USA & Canada university
Asia university
پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)
سامانه غدیر
سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایرانotic.ir
مراکز دیدنی و گردشگری استان سمنان
مراکز پزوهشی
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
سایت های تابعه دانشگاه سمنان